Privacy

In het kader van de nieuwe wet op de privacy, ingaande 25 mei 2018, legt Barn Counselling onderstaande privacyverklaring af. Daaronder treft u de Ethische en Beroepscode aan.                      De website van Barn Counselling is beveiligd met een SSL certificaat.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Barn Counselling kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Barn Counselling, en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Barn Counselling verstrekt. Barn Counselling kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– uw voor- en achternaam                                                                                                                                              – uw adresgegevens                                                                                                                                                          – uw telefoonnummer                                                                                                                                                      – uw e-mailadres                                                                                                                                                                – uw IP-adres

Waarom Barn Counselling gegevens nodig heeft

Barn Counselling verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Barn Counselling uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit counsellinggesprekken.

Hoelang en hoe Barn Counselling gegevens bewaart

Barn Counselling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Indien er een overeenkomst wordt gesloten voor een counsellingtraject maakt Barn Counselling voor eigen gebruik sessieverslagen. Deze worden opgeslagen op een externe geheugendrager die in een met een sleutel afgesloten kast wordt bewaard. Van deze kast heeft alleen Barn Counselling de sleutel.

Na beëindiging van het counsellingtraject worden de sessieverslagen nog een jaar bewaard.

Facturen en/of andere correspondentie met NAW gegevens worden in bovenvermelde kast bewaard volgens de regels van de belastingdienst en daarna vernietigd. Voor zover deze correspondentie ook digitaal is aangemaakt, is deze beveiligd met een wachtwoord.

Delen met anderen

Barn Counselling verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Sessieverslagen blijven uw eigendom en zullen alleen met uw toestemming of op uw verzoek met derden worden gedeeld, tenzij sprake is van een wettelijke verplichting. Hiervoor verwijst Barn Counselling naar de Ethische Code volgens welke zij haar werkzaamheden verricht. Deze Ethische Code treft u hier eveneens aan.

In kaart brengen website- en Facebookpaginabezoek

Op de website van Barn Counselling worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Barn Counselling gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Voor de Facebook pagina van Barn Counselling gelden de privacyregels van Facebook. Zie hiervoor deze link https://www.facebook.com/policy.

Google Analytics

Barn Counselling maakt af en toe gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de zoekwoorden van Barn Counselling bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Zie hiervoor deze link https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Barn Counselling te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Barn Counselling heeft hier geen invloed op.

Barn Counselling heeft Google geen toestemming gegeven om via Barn Counselling verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@barncounselling.nl. Barn Counselling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Barn Counselling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  De website van Barn Counselling maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (u ziet dit aan een ‘slotje’ voor de domeinnaam in de adresbalk) om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Barn Counselling verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Barn Counselling via info@barncounselling.nl.

https://www.barncounselling.nl is een website van Barn Counselling.

Barn Counselling is als volgt te bereiken:

Postadres: Barn Counselling, Zwanenbloem 4, 8043 NE Zwolle                                                      Vestigingsadres: Zwanenbloem 4, 8043 NE Zwolle                                                                    Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 58193936                                    Telefoon: 0626376593                                                                                                                                                    E-mailadres: info@barncounselling.nl

Ethische Waarden en Beroepscode Barn Counselling Zwolle

A – De Ethische Waarden

Van deze hoofdregel zijn de 6 Ethische Waarden afgeleid (A1 – A6).

Van deze 6 Ethische Waarden is de gedetailleerde Beroepscode afgeleid (B1 – B6).

  1. Ethische Waarden

De basisvoorwaarden voor de counselling en coaching van Barn Counselling zijn: integriteit, onpartijdigheid en respect.

A.1 Verantwoordelijkheid

Tijdens het counsellen doet Barn Counselling al het mogelijke om de veiligheid van de cliënt te garanderen. Counselling is een vorm van hulpverlening; uitbuiting in wat voor vorm dan ook is nooit toegestaan. Ongeacht de setting of het counseltarief, dient Barn Counselling altijd te werken volgens de hoogste ethische standaard.

A.2 Antidiscriminatie regels

Barn Counselling dient zich bewust te zijn van haar eventuele vooroordelen en stereotype opvattingen en er voor te zorgen dat zij een antidiscriminerende houding en gedrag heeft. Zowel in de rol als counsellor als in het dagelijks leven.

A.3 Vertrouwelijkheid

Barn Counselling biedt vertrouwelijkheid op het hoogst mogelijk niveau, omdat zij de privacy van de cliënt respecteert en hierdoor de vertrouwensband opbouwt die noodzakelijk is voor het counsellen.

A.4 Contracten

De condities en voorwaarden waaronder Barn Counselling counselling aanbiedt, dient zij vooraf aan de cliënt kenbaar te maken. Bij tussentijdse verandering hiervan dient Barn Counselling vooraf met haar cliënt overeenstemming te bereiken.

A.5 Grenzen

Tijdens en rond de counselrelatie dient Barn Counselling duidelijke grenzen te stellen en in acht te nemen. Barn Counselling dient rekening te houden met de effecten van overlappende, dubbele of al bestaande relaties.

A.6 Competentie

Barn Counselling doet al het mogelijke om de kwaliteit haar werk te controleren, de eigen competentie te verbeteren en steeds binnen de grenzen van die competentie te werken. Barn Counselling dient regelmatig gebruik te maken van geschikte supervisie en/of intervisie.

B – De Beroepscode

B1 Verantwoordelijkheid

B.1.1     De counsellor-cliëntrelatie is een ethische relatie waarbij de cliënt op de eerste plaats komt. Barn Counselling realiseert zich dat counselling niet in een sociaal vacuüm plaatsvindt en is zich bewust van haar verantwoordelijkheden naar anderen.

B.1.2     Barn Counselling is verantwoordelijk voor haar (therapeutische) beslissingen in het werk met  de cliënt.

B.1.3     Verantwoordelijkheid voor de cliënt

B.1.3.1     Barn Counselling dient alle mogelijke maatregelen te nemen om er zeker van te zijn dat de cliënt geen fysieke of psychische schade oploopt tijdens de sessies.

B.1.3.2     Barn Counselling mag de cliënt op geen enkele wijze uitbuiten. Noch financieel, noch seksueel, noch emotioneel noch op een andere wijze. Het is verboden om het op een seksuele activiteit aan te sturen of een seksuele activiteit met de cliënt te hebben.

B.1.3.3     Barn Counselling dient te zorgen voor absolute privacy tijdens de counsellingsessies. De sessies mogen niet afgeluisterd, geobserveerd of opgenomen worden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt, nadat deze vooraf is ingelicht over de mogelijke gevolgen hiervan. Ook dient Barn Counselling ervoor te zorgen dat de sessies niet onderbroken worden.

B.1.3.4     Bij het counsellen is de machtsverhouding ongelijk. Barn Counselling dient haar macht altijd te gebruiken om de cliënt te helpen. Misbruik van macht is nooit toegestaan.

B.1.3.5     Barn Counselling handelt normaal gesproken niet voor haar cliënt. Als Barn Counselling  dit wel doet, dan uitsluitend als de cliënt dit expliciet verzoekt of in uitzonderlijke gevallen.

B.1.3.6     Wanneer Barn Counselling counselt geeft zij normaal gesproken geen advies. Bij coaching worden op z’n hoogst vrijblijvende adviezen gegeven. De cliënt heeft altijd de vrijheid om er al dan niet gehoor aan te geven.

B.1.3.7     Barn Counselling heeft de verantwoordelijkheid om aan het begin van de counselrelatie samen met de cliënt te controleren of deze ook in andere therapeutische of hulpverleningsrelaties zit, en Barn Counselling dient te overwegen of counselling passend is. Barn Counselling dient altijd vooraf schriftelijke toestemming van de cliënt te hebben, voordat op welke wijze dan ook ruggenspraak gehouden wordt met andere professionele hulpverleners.

B.1.3.8     Barn Counselling rondt samen met de cliënt de relatie af als blijkt dat de hulp die de cliënt zocht niet meer nodig is, als blijkt dat counselling de cliënt niet verder helpt of als de cliënt de relatie wenst te beëindigen.

B.1.3.9     Externe situaties kunnen er voor zorgen dat de relatie eerder wordt verbroken dan gewenst is. Barn Counselling dient er vooraf voor te zorgen dat in zo’n geval aan de acute behoeften van de cliënt tegemoet gekomen kan worden. Ook als de relatie plotseling wordt verbroken.

B.1.3.10     Barn Counselling dient de cliënt op een passende wijze voor te bereiden op geplande onderbrekingen, zoals b.v. vakanties. Barn Counselling dient al het nodige te doen om zeker te zijn van het welzijn van de cliënt gedurende de onderbreking.

B 1.3.11     Voor doorverwijzingen mag  Barn Counselling nooit commissie ontvangen.

B.1.4     Verantwoordelijkheden naar andere counsellors

B.1.4.1     Barn Counselling mag zich niet dusdanig gedragen dat  het publieke vertrouwen in counselling, of het vertrouwen in bepaalde counsellors ondermijnd wordt.

B.1.4.2     Als Barn Counselling het vermoeden heeft dat een collega-counsellor tegen de ethische codes in handelt, en dat het na overleg met de betreffende counsellor niet is opgelost of bemiddeld, dan dient Barn Counselling de klachtenprocedure van haar beroepsorganisatie in werking te stellen. Het is belangrijk dat Barn Counselling let op zaken zoals vertrouwelijkheid en nooit meer onthult dan noodzakelijk is voor het onderzoek van de klacht.

B.1.4.3     Mocht Barn Counselling het gelijk aan haar kant hebben, maar niet in het gelijk gesteld worden door de tuchtraad, dan kan Barn Counselling klachten overwegen bij andere instanties.

B.1.4.4     Mochten de klachten juist zijn, en van ernstige aard, en mocht niemand hier iets aan willen doen, dan valt het te overwegen om de publiciteit te zoeken. Overleg met een supervisor is dan geëigend. Barn Counselling dient zich bewust te zijn van de mogelijke gevolgen. Dit om mogelijke misstanden binnen een counselorganisatie aan te kunnen pakken.

B.1.5     Verantwoordelijkheden naar collega’s en anderen

B.1.5.1     Barn Counselling is in bepaalde mate verantwoordelijk voor haar diensten aan collega’s, werkgevers en betalende instanties. Tegelijkertijd dient Barn Counselling de privacy, behoeften, autonomie en de overeengekomen vertrouwelijkheid van de cliënt te respecteren.

B.1.5.2     Het mag nooit lijken alsof Barn Counselling een dienst aanbiedt terwijl dat niet zo is, want het zou een cliënt ervan kunnen weerhouden om verder te zoeken.

B.1.5.3     Barn Counselling dient een belangrijke rol te spelen in het verkennen en het oplossen van mogelijke conflicten of belangenverstrengelingen tussen zichzelf en de werknemers, werkgevers of instellingen, waar Barn Counselling haar werk doet. In het bijzonder als er zaken zijn die in strijd zijn met de ethische code of het counsellen op een andere manier negatief beïnvloeden.

B.1.6     Verantwoordelijkheid en de (Nationale) Wetten

B.1.6.1     Barn Counselling dient de wetten van het land waarin je werkt te kennen (net als iedere andere inwoner).  Barn Counselling dient op de hoogte te zijn van het effect van die wetten op haar praktijk.

B.1.6.2     Counsellors die onderzoek doen, mogen dat alleen doen in overeenstemming met de BACP richtlijnen en de (Nederlandse) wet. (Zie BACP Information Guide 4 “Ethical Guidelines for Monitoring, Evaluation and Research in Counselling”)

B.1.6.3     Het is mogelijk dat Barn Counselling soms aan tegengestelde ethische principes dient te voldoen. Te denken valt aan zaken die verband houden met: de individuele cliënt, de geheimhouding van informatie en het algemeen belang. In zulke gevallen wordt Barn Counselling aangeraden om de specifieke case nauwkeurig te onderzoeken en die met de supervisor, intervisiegroep of ervaren collega’s te bespreken. Zelfs na zorgvuldig overleg, wikken en wegen is het mogelijk dat Barn Counselling sommige ethische dilemma’s niet (naar volle tevredenheid) kan oplossen.

B.2 Antidiscriminatie regels

B.2.1     Barn Counselling werkt op zo’n manier met de cliënt dat zij zowel de menselijke gemeenschap als de uniekheid van het individu respecteert. Barn Counselling dient gevoelig te zijn voor de culturele context en het wereldbeeld van de cliënt. Bijvoorbeeld of het individu, de familie, de gemeenschap centraal staat.

B.2.2     Barn Counselling heeft de verantwoordelijkheid om op een respectvolle manier te werken met de cliënt en hen te stimuleren tot het zelfstandig maken van beslissingen binnen hun eigen geloof, normen, waarden en context.

B.2.3     Barn Counselling dient mogelijke problemen m.b.t. taal, culturele verschillen of andere zaken in een vroeg stadium te bespreken met de cliënt. Barn Counselling kan eventueel het gebruik van een tolk overwegen.

B.2.4     Barn Counselling dient haar eigen mogelijke vooroordelen en stereotyperend gedrag onder de loep te nemen. In het bijzonder hoe dat de counselrelatie beïnvloedt en hoe dat de reacties op de cliënt beïnvloedt.

B.2.5     Barn Counselling mag dus niet discrimineren op leeftijd, kleur, cultuur, handicap, etnische groep, afstamming, geslacht, ras, religie, seksuele voorkeur, huwelijkse staat, sociaal economische staat, ongebruikelijke ideeën, levenswijze et cetera.

B 2.5.1     Een bepaald deel van de cliënten kan Barn Counselling voor een lager bedrag of pro Deo  helpen, zodat ook mensen die geen geld hebben voor de service van Barn Counselling er gebruik van kunnen maken.

B.3 Vertrouwelijkheid

B.3.1     Vertrouwelijkheid is een manier om voor de cliënt een veilige privésfeer te scheppen en diens autonomie te beschermen. Daarom zal het beperken van de vertrouwelijkheid de effectiviteit van het counsellen vaak doen afnemen.

B.3.2     In het counselcontract of in het kennismakingsgesprek staat of wordt besproken tot welk niveau de vertrouwelijkheid gaat en wat de mogelijke grenzen er aan zijn. Deze overeenkomst kan herzien worden door onderhandeling tussen de cliënt en Barn Counselling. Afspraken m.b.t. de vertrouwelijkheid blijven ook bestaan na de dood van de cliënt of counsellor, tenzij er doorslaggevende wettelijke of ethische overwegingen zijn om die te breken.

B.3.3     De setting

B.3.3.1     Barn Counselling dient de cliënt in te lichten over eventuele beperkingen van de vertrouwelijkheid die mogelijk binnen een setting kunnen ontstaan, zoals door het werken in een multidisciplinair team of voor een organisatie / instelling waaraan Barn Counselling  zou moeten rapporteren onder bepaalde omstandigheden. Die beperkingen dienen duidelijk in het contract te staan.

B.3.3.2     Onder bepaalde omstandigheden zijn er specifieke beperkingen m.b.t. de vertrouwelijkheid. Als Barn Counselling binnen zo’n setting werkt, dan dient deze zich bewust te zijn van het effect dat het heeft op het werk als counsellor. Barn Counselling kan beslissen of zij al dan niet in die setting wil werken. Door te weinig vertrouwelijkheid kan counselling een stuk minder effectief zijn of zelfs zinloos worden.

B.3.4     Bijzondere omstandigheden

B.3.4.1     Bijzondere omstandigheden kunnen ontstaan als Barn Counselling goede redenen heeft om aan te nemen dat er gevaar kan ontstaan voor de cliënt of andere mensen. In zulke gevallen dient Barn Counselling, indien mogelijk, met de cliënt te bespreken of de overeenkomst m.b.t. geheimhouding mogelijk veranderd kan worden. De beslissing om de vertrouwelijkheid te breken dient besproken te worden met de supervisor, intervisiegroep of een ervaren collega.

B.3.4.2     Bij iedere onthulling van vertrouwelijke informatie dient Barn Counselling uiterst zorgvuldig te werk te gaan en mag deze nooit meer onthullen dan strikt noodzakelijk. Bij de ethische afweging dient Barn Counselling zo veel mogelijk de belangen van de cliënt en de verantwoordelijkheden naar de gemeenschap te dienen.

B.3.4.3 Counsellors hebben verschillende gedachten over het al dan niet breken van de geheimhouding. Het gaat dan om zaken zoals potentiële zelfbeschadiging, zelfmoord, schade toebrengen aan anderen. Barn Counselling dient hierover haar standpunt te bepalen en dit kenbaar te maken voordat zij begint met het counsellen.

B.3.5     Omgaan met vertrouwelijkheid

B.3.5.1.     Barn Counselling dient de identiteit van haar cliënten apart te bewaren van de eventuele dossiers.

B.3.5.2     Vooraf dient Barn Counselling duidelijke maatregelen te nemen voor veilige vernietiging van eventuele dossiers, zeker in het geval de counsellor hiertoe plotseling niet meer in staat is of komt te overlijden.

B.3.5.3     Barn Counselling dient er voor te zorgen dat er nooit vertrouwelijke informatie achterhaald kan worden via overlappende netwerken van (vertrouwelijke) relaties.

B.3.5.4     Als Barn Counselling vertrouwelijk materiaal gebruikt voor casestudies, rapporten en publicaties, dan dient zij hier schriftelijke toestemming van de cliënt voor te hebben en dient de identiteit van de cliënt altijd effectief verhuld te blijven.

B.3.5.5     Iedere discussie over het werk als counsellor met collega’s of anderen dient doelgericht te zijn en niet bagatelliserend.

B.3.5.6     Barn Counselling dient er goed op te letten dat zij de identiteit van de cliënt altijd beschermt. Ook in discussies met collega’s of tijdens supervisie- of intervisiegesprekken.

B.3.5.7     De cliënt kan zijn recht op privacy alleen opgeven uit vrije wil.

B.4            Contracten

B.4.1         Adverteren en openbare verklaringen

B.4.1.1     Lidmaatschap van een beroepsvereniging is niet een kwalificatie en mag dus ook niet als zodanig gebruikt worden. In advertenties, telefoonboeken, visitekaartjes, briefhoofden, naamschilden, et cetera dient Barn Counselling de informatie die zij geeft te beperken tot naam, relevante kwalificaties, adres, telefoonnummer, beschikbare tijden en een lijst met beschikbare diensten en tarieven. Barn Counselling mag niet het lidmaatschap van de beroepsvereniging vermelden als zijnde een kwalificatie.

B.4.1.2     In mondelinge verklaringen, brieven, folders, internetsites aan het publiek en potentiële cliënten mag Barn Counselling het lidmaatschap van een beroepsorganisatie niet vermelden zonder de verklaring dat dat betekent dat zij zich houdt aan de Ethische Code van die beroepsorganisatie en onderworpen aan hun klachtenprocedure of tuchtrecht. Bovendien dient Barn Counselling er voor te zorgen dat de cliënt toegang heeft tot die ethische / beroepscode.

B.4.1.3     Als Barn Counselling lid is van een beroepsorganisatie dient de status van het lidmaatschap vermeld te worden.

B.4.1.4     In ieder opzicht dienen de advertenties en openbare verklaringen feitelijk juist te zijn.

B.4.1.5     Barn Counselling mag nooit informatie weergeven die misleidend zou kunnen zijn, zoals een relatie met een organisatie op zo’n manier dat het lijkt alsof die organisatie Barn Counselling steunt of accrediteert, terwijl dit niet zo is.

B.4.2     Counselling informatie vooraf

B.4.2.1 Ieder gepubliceerd materiaal, alle geschreven en mondelinge informatie dient in overeenstemming te zijn met de diensten die worden aangeboden, de relevante training en de kwalificaties en ervaringen van Barn Counselling.

B.4.2.2     Barn Counselling dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te zorgen dat de informatie die vooraf wordt gegeven juist is.

B.4.3     Een contract aangaan met cliënten

B.4.3.1     Barn Counselling is verantwoordelijk voor het aangaan van een counselovereenkomst met de cliënt. Het gaat om zaken zoals: de voorwaarden waaronder het counsellen wordt aangeboden, de beschikbaarheid, de graad van geheimhouding, betalingsregelingen, mogelijke afzeggingen en andere belangrijke zaken. Over al dat soort zaken dient er een duidelijke overeenkomst te zijn, voordat met het counsellen begonnen mag worden.

B.4.3.2     Barn Counselling dient er zeker van te zijn dat de cliënt uit vrije wil gecounseld wordt. Ook geeft Barn Counselling de cliënt de ruimte om van mening te veranderen en te stoppen met de sessies.

B.4.3.3     Barn Counselling dient altijd belangenverstrengeling te vermijden. Als er een mogelijke belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan, of al is ontstaan dan dient Barn Counselling dat te bespreken met de supervisor of intervisiegroep. Indien het gepast is, dient Barn Counselling het ook met de cliënt te bespreken.

B.4.3.4     Indien Barn Counselling een agenda, dossiers of andere gegevens van de cliënt bijhoudt, dan dient zij de cliënt hiervan op de hoogte te stellen. Als een cliënt erom verzoekt, dan is Barn Counselling verplicht om zijn volledige dossier te laten zien. Barn Counselling dient de cliënt op de hoogte te stellen van de graad van beveiliging van de vertrouwelijke gegevens en eventueel van het feit of anderen hier toegang toe hebben.

B.4.3.5     Barn Counselling dient zich bewust te zijn van het feit dat (computer)bestanden onderworpen kunnen zijn aan veranderende regeringsregels.

B.5 Grenzen

B.5.1     Barn Counselling is verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van grenzen tussen zichzelf en de cliënt. Barn Counselling dient expliciet duidelijk te maken dat counselling een formele contractuele relatie is en niets anders.

B.5.2     Barn Counselling mag geen meervoudige relaties met de cliënt of anderen hebben in het counselgebeuren. Barn Counselling kan slechts één rol tegelijk vervullen t.o.v. een persoon. Groepen van rollen die niet samen mogen gaan zijn:

Cliënt – Counsellor; Supervisor – Counsellor; Intervisiebegeleider/Trainer/Docent/Coach – Counsellor; Werknemer/Werkgever/Familie/Vriendschap/Zakenrelatie – Counsellor.

B.5.3     Barn Counselling blijft verantwoordelijk voor de relatie met vroegere cliënten. Barn Counselling dient zeer voorzichtig te zijn als zij een andere/nieuwe relatie met een vroegere cliënt aangaat. Het gaat om relaties zoals: vriendschap, zakelijke relaties, seksuele relaties, liefdesrelaties, training, supervisie, intervisie en andere relaties. Iedere verandering in relatie dient Barn Counselling te bespreken tijdens de supervisie. Bij de beslissing of een andere relatie is toegestaan, dient Barn Counselling te kijken naar het feit of het probleem/de oorspronkelijke (hulp)vraag of relatie nog aanwezig is en in hoeverre de oude (counsel)relatie, met name de machtsverhoudingen, zijn opgeheven.

B.5.4     Als Barn Counselling tot een organisatie behoort die seksuele omgang met vroegere cliënten verbiedt, is Barn Counselling hieraan altijd gebonden. Voor cliënten van 23 jaar of ouder dient men vooraf te overleggen met een supervisor en heeft men een bekoelingsperiode van minimaal 6 maanden na beëindiging van de counsellingsrelatie.

B.6             Competentie

B.6.1         Counsellors competentie

B.6.1.1     Barn Counselling dient een bepaald niveau van competentie te hebben bereikt voordat zij begint met counsellen en Barn Counselling dient haar niveau steeds te verhogen alsmede gebruik te maken van regelmatige en voortdurende intervisie of supervisie.

B.6.1.2     Barn Counselling dient actief haar eigen competentie te vergroten door intervisie of supervisie en bereid te zijn de meningen van haar cliënten en collega’s in overweging te nemen.

B.6.1.3     Barn Counselling dient haar eigen functioneren te controleren en mag niet counsellen als zij onder invloed is van alcohol of drugs. In situaties van persoonlijke emotionele moeilijkheden, of ziekte, dient Barn Counselling goed in de gaten te houden tot welk punt zij nog competent haar werk kan blijven doen en neemt gepaste maatregelen als het niet meer gaat.

B.6.1.4     Competentie houdt ook in dat Barn Counselling weet wanneer het noodzakelijk is om de cliënt door te verwijzen.

B.6.1.5     Barn Counselling zorgt ervoor dat de relatie met de cliënt niet overheerst wordt door  eigen (emotionele) behoeften.

B.6.1.6     Barn Counselling dient in overweging te nemen of er een noodzaak is voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en als het nodig is voor een goede dekking te zorgen.

B.6.1.7     Als Barn Counselling niet zeker is of een bepaalde actie of situatie tegen de Ethische Code ingaat, dient zij dit te bespreken met de supervisor of intervisiegroep.

B.6.2     Barn Counselling is verantwoordelijk voor haar eigen veiligheid.

B.6.3     Counselling supervisie of counselling intervisie

B.6.3.1     Counselling supervisie en intervisie verwijst naar een formele setting waardoor counsellors hun counselling kunnen bespreken met één of meerdere ervaren counsellors die een ruim begrip hebben van counselling en supervisie of intervisie van counsellors. Het doel van deze vertrouwensrelatie is om er voor te zorgen dat de cliënt-counsellor relatie efficiënt is.

B.6.3.2     De rol van de counsellor-supervisor dient zo onafhankelijk mogelijk te zijn. De supervisor mag geen andere relaties met Barn Counselling of zijn cliënten hebben.

B.6.3.3     Counselling supervisie dient regelmatig, consistent en passend te zijn voor counselling. De hoeveelheid dient in verhouding te staan met hoeveel uren de counsellor counselt en haar ervaring.

B.6.3.4     De leden van de intervisiegroep dienen eerst begeleide intervisie te hebben gehad onder leiding van een ervaren intervisiebegeleider, daarna kunnen zij zelfstandig verder.

B.6.4     Er zijn tal van regels, wetten, voorschriften en andere ethische codes waarvan Barn Counselling op de hoogte dient te zijn. Barn Counselling dient deze grondig te bestuderen. Welke dat zijn hangt af van de eigen situatie en onder welke omstandigheden Barn Counselling counselt of coacht.